Privacybeleid

Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

1. Persoonsgegevens die ik verwerk

1.1. Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Roepnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

2.1. Ik heb niet de intentie om gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan echter niet controleren of een websitebezoeker jonger dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

2.2. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze gegevens zo spoedig mogelijk.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

3.1. Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen: Voor het afhandelen van je betaling. Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten. Om goederen en diensten bij je af te leveren. Ik verwerk je persoonsgegevens ook als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

4.1. Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

5. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

5.1. Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Niet klanten, voor onbepaalde tijd. Klanten, zolang de zakelijke relatie duurt.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

6.1. Ik verkoop jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

7.1. Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers mijn website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Er is door mij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is Google verzocht de verkregen analytics informatie niet te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en er is voor gezorgd dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) naar Google verstuurd worden. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Let op: de verenigde Staten bieden niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als de Europese Unie. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google. De maximale bewaartermijn van Google Analytics cookies is door mij ingesteld op 38 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen.

8. Wat is een cookie?

8.1. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met een pagina van een website kan worden meegestuurd en door je browser op het geheugen van je apparaat wordt opgeslagen. De in een cookie opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer teruggestuurd worden.

9. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

9.1. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies van je apparaat en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

10.1. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, toe te sturen.

10.2. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@dardokempees.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoek ik je om een kopie van je identiteitsbewijs bij je verzoek mee te sturen. Maak in dit kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en persoonsnummer (burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

10.3. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

11. Hoe ik persoonsgegevens beveilig

11.1. Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via contact@dardokempees.com

12. Wijzigingen privacybeleid

12.1. Ik behoud mij het recht om eventuele wijzigingen in mijn privacybeleid met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om mijn privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.